Przydatne linki:

image 1
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Zgierz
Gmina Zgierz
Miasto Zgierz
A k t u a l n o ś c i

Warunki korzystania z usług
poradni w czasie pandemii:

• z dzieckiem przychodzi tylko jedna osoba,

• na badania przychodzą wyłącznie
osoby zdrowe (opiekun i podopieczny),

• obowiązkowa dezynfekcja rąk przed badaniem,

• zarówno rodzice jak i dzieci powyżej
4 roku życia są zobowiązani do posiadania maseczki,

• należy wziąć ze sobą własne przybory piśmienne,

• wskazane jest również zachowanie
bezpiecznego dystansu pomiędzy
osobami przebywającymi w poczekalni i gabinetach.
Kontakt mailowy do specjalistów


Psycholodzy:
Iwona Lanycia     poradnia.il@powiat.zgierz.pl
Marek Majewski        poradnia.mm@powiat.zgierz.pl

Psychoterapeuta:
Agnieszka Majewicz     poradnia.am@powiat.zgierz.pl

Pedagodzy:
Grażyna Nowakowska     poradnia.gn@powiat.zgierz.pl
Emil Wiktorowski          poradnia@powiat.zgierz.pl

Logopedzi:
Joanna Michalska      poradnia.jm@powiat.zgierz.pl
Anna Prokop              poradnia.ap@powiat.zgierz.pl
Anna Chajdys              poradnia.ach@powiat.zgierz.plInformacje

Informacja na temat ważności opinii o dostosowaniu warunków sprawdzianu i egzaminów


P o r a d n i a
image 4

Poradnia zatrudnia


 • psychologów,
 • pedagogów,
 • socjologa,
 • logopedów,

 • Wszyscy specjaliści posiadają uprawnienia do diagnozy, terapii i pracy warsztatowej z grupami.
  Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kalifikacje do pracy. Wszystkie osoby mają ukończone studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Część pracowników posiada dodatkowe kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych. Większość z nas doskonali swoje umiejętności i wzbogaca posiadany warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli i inne uprawnione osoby lub w ramach wewnętrznego systemu doskonalenia.


  image 5

  Diagnozujemy


 • osiągnięcia edukacyjne,
 • trudności w nauce,
 • gotowość szkolną,
 • dysleksję rozwojową,
 • dyskalkulię,
 • zaburzenia zachowania i emocji,
 • trudności wychowacze,
 • predyspozycje zawodowe,
 • wady wymowy.
 • image 6

  Orzekamy


 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinia).
 • image 7

  Prowadzimy terapię


 • pedagogiczną,
 • logopedyczną,
 • psychologiczną,
 • psychoterapię dziecka i rodziny,
 • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.

 • Realizujemy warsztaty psychoedukacyjne o różnej tematyce dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Nasza oferta znajduje się w każdej szkole i placówce oświatowej miasta i gminy Zgierz.
  image 6

  Baza lokalowa


  Od 10 kwietnia 2014 roku poradnia znajduje się w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu przy ul. Długiej 89/91. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca nasza odbywa się w czystych, estetycznych i coraz lepiej wyposażonych wnętrzach. Posiadamy sprzęt do prac biurowych i pomoce do zajęć indywidualnych i grupowych. Staramy się pozyskiwać środki pozabudżetowe na wzbogacanie bazy.

  image 7

  Pracownicy poradni


  Pracownicy pedagogiczni:
 • p. Emil Wiktorowski - dyrektor, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny,mediator, oligofrenopedagog
 • p. Iwona Lanycia - psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta, trener, edukator
 • p. Agnieszka Majewicz - socjolog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, edukator
 • p. Marek Majewski - psycholog,
 • p. Joanna Michalska - logopeda, neurologopeda, pedagog
 • p. Małgorzata Twardowska - pedagog, oligofrenopedagog
 • p. Grażyna Nowakowska - pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny
 • p. Anna Prokop - logopeda, neurologopeda
 • p. Ewa Harasimowicz - psycholog
 • p. Anna Chajdys - logopeda, neurologopeda,pedagog specjalny, oligofrenopedagog
  Pracownicy administracji i obsługi:
 • p. Marta Lerka - główna księgowa
 • p. Gabriela Michalak - kierownik administracyjno-gospodarczy
 • p. Monika Młodożeniec - sekretariat
 • p. Danuta Ferenc - pracownik obsługi
 • Kto może korzystać z naszych usług?

 • Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Zgierza lub gminy Zgierz.
 • Dzieci do 6 roku życia nieuczęszczające do placówek oświatowych, a będące mieszkańcami miasta Zgierz i gminy Zgierz po podaniu powodu zgłoszenia.
 • Ich rodzice i opiekunowie.
 • Nauczyciele i osoby zajmujące się pracą na rzecz dzieci i młodzieży.

 • Jakie formy pomocy proponujemy?

  dla dzieci i młodzieży:
 • programy profilaktyczne i edukacyjne,
 • grupy edukacyjne i terapeutyczne,
 • indywidualną terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną,
 • diagnozę i konsultację,
 • psychoterapię,
 • poradnictwo zawodowe,

 • dla rodziców i nauczycieli:
 • warsztaty i trening,
 • grupy edukacyjne,
 • grupy wsparcia,
 • poradnictwo terapeutyczne (indywidualne lub rodzinne),
 • mediację.

 • Statut poradni

  Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu
  Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu

  O f e r t a

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia o wydanie opinii

  Termin/sposób załatwiania spraw:

  Opinie wydaje się na wniosek ww. do 30 dni od zakończenia postępowania diagnostycznego. Opinie podpisują specjaliści oraz dyrektor Poradni.

  Informacje dodatkowe:

  Wnioskodawcy mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy.

  Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie.

  W przypadku badań dotyczących dysleksji na badania pedagogiczne należy przynieść zeszyty szkolne i prace klasowe dziecka oraz wypełniony przez nauczyciela polonistę formularz określający objawy zaburzeń dziecka w pisaniu i czytaniu.

  Tryb odwoławczy:

  Nie dotyczy


  Druki:

  Formularz określający objawy zaburzeń dziecka w pisaniu i czytaniu (dla nauczyciela)

  Wniosek o wydanie opinii (dla rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia)


  S P O S O B Y    Z A Ł A T W I E N I A    S P R A W

  Wydanie orzeczenia:


  ... czytaj więcej

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  Wniosek o wydanie orzeczenia

  Zaświadczenie lekarskie do wniosku o przyznanie indywidualnego nauczania (w treści
  zaświadczenia powinno znajdować się: rozpoznanie choroby napisane w języku polskim, termin:
  „nauczanie indywidualne” oraz dokładnie określony czas nauczania)


  W przypadku ucznia szkoły zawodowej wymagane jest zaświadczenie określające możliwość
  dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.


  Jeżeli jest to konieczne – wyniki badań psychologicznych bądź pedagogicznych.


  Wydanie orzeczenia poprzedzone jest rozpoznaniem sprawy:
  analizą dostarczonych dokumentów, wywiadem, badaniem diagnostycznym.


  TERMIN/SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  Sprawę rozpatruje Zespół Orzekający, który obraduje w ustalonych na początku każdego roku szkolnego terminach.

  Wydanie orzeczenia następuje do 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.

  Orzeczenie podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego.

  Druki:

  Wniosek o wydanie orzeczenia

  Zaświadczenie lekarskie do wniosku o przyznanie indywidualnego nauczania

  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Wnioskodawca może odwołać się do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, Al. T. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź,
  za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
  Wydanie opinii w sprawie
  wczesnego wspomagania rozwoju:

  ... czytaj więcej

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna/medyczna.


  TERMIN/SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  Sprawę rozpatruje Zespół Orzekający, który obraduje w ustalonych na początku każdego roku szkolnego terminach.

  Wydanie opinii następuje do 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.

  Opinię podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego.

  Druki:

  Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju


  TRYB ODWOŁAWCZY:

  Wnioskodawca może odwołać się do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi, Al. T. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź, za pośrednictwem zespołu orzekającego,
  który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

  D r u k i   d o   p o b r a n i a

  Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wykonanie badań wraz z wnioskiem o wydanie opinii

  Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  Zaświadczenie lekarskie do wniosku o przyznanie indywidualnego nauczania

  Informacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o uczniu z trudnościami
  w pisaniu i czytaniu na podstawie arkusza Janiny Mickiewicz


  Informacja nauczyciela dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o uczniu z trudnościami w matematyce

  Opinia o uczniu do zespołu orzekającego


  K O N T A K T
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         ul. Długa 89/91
         95-100 Zgierz
     Tel. 42 718 31 79
     Email: poradnia@powiat.zgierz.pl
     Strona: http://www.poradnia.powiat.zgierz.pl

  --------------------------------------------
  Inspektor Ochrony Danych
     poczta@mkoralewski.pl

  Zapraszamy:
  poniedziałek − czwartek godz. 8:00 - 18:00
  piątek w godz. 8:00 - 15:00
  Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki.

  Udzielamy pomocy bezpłatnie i bez skierowań